คําชี้แจงกรมสรรพากร

คําชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 608) พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 610) พ.ศ. 2559 ยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
สําหรับการประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการ ยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับ
การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร
และยกเลิกการยกเว้นอากรแสตมป์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหา
ในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้อง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยพระราชกฤษฎีกา
ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 46 ก เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2559 และได้กําหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป นั้น
กรมสรรพากรขอชี้แจงว่า การนับระยะเวลาในการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาทั้ง 3 ฉบับ
จะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้น จึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป