SERVICES


WHY  US ?

เรื่องคุณภาพ

มีทีมงานเพียงพอที่จะให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ทำ บัญชีเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด รวมทั้งพนักงานจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีทุกท่าน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานไปอบรมประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อ เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวแทนของท่านในการไป พบกับสรรพากร เพื่อชี้แจ้งข้อมูลของบริษัท ฯ


เรื่องราคา

ราคายุติธรรม ไม่มีการคิดค่าบริการยิบย่อยจิปาถะ เช่น ค่ากระดาษ, ค่านำส่งสบช.3 และค่าที่ปรึกษา ฯลฯ สามารถสอบถามราคาได้ก่อนตัดสินใจ


เรื่องของความซื่อสัตย์

ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กิจการมีความจำเป็นต้องจ่ายทางเรามีใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรตัวจริงนำไปคืนท่านทุกครั้งที่มีการจ่าย จึงมั่นใจได้เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะไม่สูญหาย


การติดต่อเรา

สามารถโทรติดต่อได้ทุกเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์มือถือเปิด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากต้องการเดินทางมาที่สำนักงานก็สามารถเดินทาง มาได้อย่างสะดวก (สำนักงานตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน)


 

PRICING


ARTICLES

  • มาตรการลดหย่อนภาษี ค่าบริการที่พัก ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 2561

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” หมายความว่า เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ […]
  • มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560

    มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้านั้น ไม่รวมถึงการซื้อสุรา […]
  • คําชี้แจงกรมสรรพากร

    คําชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 608) พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร […]
CONTACT US

Deethavorn Accounting