SERVICES

บัญชีและภาษีอากร
จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีทุกประเภท
รับให้คำแนะนำ,ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและ
วางแผนภาษีอากรทุกประเภท
บริการตรวจสอบบัญชี
รับตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
ให้กับกิจการทุกประเภทโดยทีมผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี
งานการทะเบียน
รับจดทะเบียนบต่าง ๆ
การจดทะเบียนแก้ไข
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
งานบริหารบุคคล
จัดทำเงินเดือน/ล่วงเวลาพนักงาน
ที่ปรึกษากฏระเบียบบริษัทและผังองค์กร
จัดทำการประเมินผลงานพนักงาน
จัดทำ Job Description

WHY  US ?

เรื่องคุณภาพ

มีทีมงานเพียงพอที่จะให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ทำ บัญชีเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด รวมทั้งพนักงานจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีทุกท่าน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานไปอบรมประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อ เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวแทนของท่านในการไป พบกับสรรพากร เพื่อชี้แจ้งข้อมูลของบริษัท ฯ


เรื่องราคา

ราคายุติธรรม ไม่มีการคิดค่าบริการยิบย่อยจิปาถะ เช่น ค่ากระดาษ, ค่านำส่งสบช.3 และค่าที่ปรึกษา ฯลฯ สามารถสอบถามราคาได้ก่อนตัดสินใจ


เรื่องของความซื่อสัตย์

ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กิจการมีความจำเป็นต้องจ่ายทางเรามีใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรตัวจริงนำไปคืนท่านทุกครั้งที่มีการจ่าย จึงมั่นใจได้เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะไม่สูญหาย


การติดต่อเรา

สามารถโทรติดต่อได้ทุกเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์มือถือเปิด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากต้องการเดินทางมาที่สำนักงานก็สามารถเดินทาง มาได้อย่างสะดวก (สำนักงานตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน)


 

PRICING


ARTICLES

  • คําชี้แจงกรมสรรพากร

    คําชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 608) พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร […]
  • คําชี้แจงกรมสรรพากร

    คําชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 608) พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร […]
  • คําชี้แจงกรมสรรพากร

    คําชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 608) พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร […]
CONTACT US

Deethavorn Accounting